Bæredygtig skov

  • Projekt
  • 2019

Rigere klimatilpasset skov til den fremtidige forsyning af bæredygtigt træ

Hvordan kan man ændre vestjyske skovområder, som er domineret af rødgran, til at indeholde andre træarter, som passer bedre til fremtidens klima?

Ditlev Reventlow, ph.d.-studerende ved KU


I Vestdanmark er skovene mange steder domineret af store ensartede plantager med rødgran. Men med klimaforandringerne vil rødgranen i fremtiden have dårligere vækstbetingelser i områderne. Samtidig er der fra politisk hold et stigende fokus på biologisk mangfoldighed, som er svagt tilstede i rødgranplantagerne. 

I dag er rødgran mange steder den bærende tømmerproducerende, men på grundet af et skiftende klima, vil den få det svært i fremtiden. Derfor er det vigtigt at få konverteret de store områder med rødgran i Vestdanmark til skove med blandede træarter, som er tilpasset fremtidens klima. Det vil skabe en biologisk rigere skov og sikre fremtidens tømmerforsyning. 

STARK Fondens donation støtter projektets formålet om at undersøge, hvordan vestjyske plantager domineret af rødgran kan blive ændret til fremtidens træarter trods vanskelige vilkår, og hvordan disse nye træarter vil reagere på forholdene afhængigt af, hvordan ændringen af plantagerne går. 

Man er begyndt at plante nye træsorter og øge den biologiske mangfoldighed i de vestjyske træplantager, men det er en længere og svær proces. Vilkårene i Vestdanmark gør, at mange træsorter som eksempelvis douglasgran er svære at etablere, selvom man ved, at den vil gro godt og endda bedre end rødgranen i Danmarks fremtidige klima. 

Resultaterne bringes i internationale peer-reviewede tidsskrifter og formidles til skovbrugets praktikere for at fremme naturnær skovdrift.